Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 sgk sinh học 9

Xem đáp án câu hỏi thảo luận sgk sinh lớp 9 trang 12

Đề bài:

-  Quan sát hình 3 ,nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden.

-   Điền những cụm từ vào chỗ trống:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện …………….. giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là ………..

Trả lời

Sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden được mô tả trong bảng sau :

Đặc điểm Trội không hoàn toàn Thí nghiệm của Menden
Kiểu hình ở F1 Tính trạng trung gian Tính trạng trội
Kiểu hình ở F2 1 trội : 2 trung gian  : 1 lặn 3 trội : 1 lặn
doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu