Trả lời câu hỏi thảo luận trang 15 sgk sinh học 9

Xem câu trả lời chi tiết phần câu hỏi thảo thuận sgk sinh học lớp 9 trang 15

Đề bài:

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng ……………………. các tính trạng hợp thành nó

Trả lời:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi thảo luận trang 15 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu