Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 12

Đề bài: Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ?

Trả lời:

Để xác định giống có thuần chủng hay không ta thực hiện phép lai phân tích :

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai đồng hợp tử  ( AA)=> giống thuần chủng

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử ( Aa)=> giống không thuần chủng

doctailieu.com
Back to top