Toán 7 Cánh Diều trang 47 : Giải bài tập trang 47 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Xuất bản ngày 05/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 47 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 47 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 1

Bài 1 trang 47 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tìm: \(\left| { - 59} \right|;\left| { - \frac{3}{7}} \right|;\left| {1,23} \right|;\left| { - \sqrt 7 } \right|\)

Bài giải

\(\left| { - 59} \right| = 59;\left| { - \frac{3}{7}} \right| = \frac{3}{7};\left| {1,23} \right| = 1,23;\left| { - \sqrt 7 } \right| = \sqrt 7 \)

Bài 2 trang 47 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Chọn dấu \(“<”, “>”, “ =”\) thích hợp cho [?]

Bai 2 trang 47 Toan 7 Canh Dieu tap 1

Bài giải

Dap an Bai 2 trang 47 Toan 7 Canh Dieu tap 1

Chú ý:

\(|x| \ge x\) với mọi \(x\)

Bài 3 trang 47 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức:

a) |-137| + |-363|;         b) |-28| - |98|;               c) (-200) - |-25|.|3|

Bài giải

a) |-137| + |-363|=137 + 363 = 500;   

b) |-28| - |98| = 28 – 98 = -(98 – 28) = - 70;

c) (-200) - |-25|.|3| = (-200) – 25 . 3 = (-200) – 75 = -(200 + 75) = -275

Bài 4 trang 47 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Tìm x, biết:

a) |x| = 4;         b) |x| = \(\sqrt 7 \);      c) |x+5| = 0;     d) \(\left| {x - \sqrt 2 } \right|\) = 0

Bài giải

a) |x| = 4

\(\left[ {_{x =  - 4}^{x = 4}} \right.\)

Vậy \(x \in \{ 4; - 4\} \)

b) |x| = \(\sqrt 7 \)

\(\left[ {_{x =  - \sqrt 7 }^{x = \sqrt 7 }} \right.\)

Vậy \(x \in \{ \sqrt 7 ; - \sqrt 7 \} \)

c) ) |x+5| = 0

x+5 = 0

x = -5

Vậy x = -5

d) \(\left| {x - \sqrt 2 } \right|\) = 0

x - \(\sqrt 2 \) = 0

x = \(\sqrt 2 \)

Vậy x =\(\sqrt 2 \)

Bài 5 trang 47 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương.

b) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm.

c) Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó.

d) Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Bài giải

a) Sai vì \(| 0| = 0\) không phải là 1 số dương

b) Đúng

c) Sai vì giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó

d) Đúng

Bài 6 trang 47 Toán 7 Cánh Diều tập 1

Câu hỏi

So sánh hai số a và b trong mỗi trường hợp sau:

a) a, b là hai số dương và \(|a| < |b|;\)

b) a, b là hai số âm và \( |a| < |b|\)

Bài giải

a) Khi a, b là hai số dương:

\(|a| = a; |b| = b\)

Khi đó, \(|a| < |b|\) , tức là \(a < b\)

Vậy \(a < b\)

b) Khi a, b là hai số âm:

\(|a| = - a; |b| = - b\)

Khi đó, |a| < |b| , tức là \(- a < - b\) hay \(a > b\)

Vậy \(a > b\)

Bài tiếp theo: Toán 7 Cánh Diều trang 51

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 47 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM