Bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 78 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số:

Câu hỏi bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:

Bước 1: Tập xác định.

Bước 2: Sự biến thiên.

- Tính y', tìm các điểm mà tại đó y' bằng 0 hoặc không xác định.

- Xét dấu y' và suy ra các khoảng đơn điệu của đồ thị hàm số.

- Tính các giới hạn đặc biệt: Giới hạn tại vô cực và giới hạn tại các điểm mà hàm số không xác định.

- Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).

- Lập bảng biến thiên.

Bước 3: Đồ thị.

- Tìm giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ (nếu có).

- Vẽ đồ thị hàm số dựa vào các yếu tố ở trên.
 

Đáp án bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 78 sgk Toán 12

doctailieu.com
Tải về
17/06/2018    10:50 AM
17/06/2018    10:50 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu