Bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 78 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số:

Câu hỏi bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:

Bước 1: Tập xác định.

Bước 2: Sự biến thiên.

- Tính y', tìm các điểm mà tại đó y' bằng 0 hoặc không xác định.

- Xét dấu y' và suy ra các khoảng đơn điệu của đồ thị hàm số.

- Tính các giới hạn đặc biệt: Giới hạn tại vô cực và giới hạn tại các điểm mà hàm số không xác định.

- Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).

- Lập bảng biến thiên.

Bước 3: Đồ thị.

- Tìm giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ (nếu có).

- Vẽ đồ thị hàm số dựa vào các yếu tố ở trên.
 

Đáp án bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 78 sgk Toán 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 78 sgk giải tích lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
17/06/2018    10:50 AM
17/06/2018    10:50 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu