Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Năm sáng tác:987
Tác giả:Khuyết danh
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ chưa rõ tác giả là ai và có nhiều lời kể về sự ra đời của bài thơ, trong đó có truyền thuyết: Năm 1077, quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, bỗng một đêm, quân sĩ nghe từ trong đền thờ hai anh em Trương Hống và Trương Hát có tiếng ngâm bài thơ này.
Dàn ý phân tích Sông núi nước Nam

Dàn ý phân tích Sông núi nước Nam

Dàn ý phân tích Sông núi nước Nam ngữ văn lớp 7 chi tiết, hướng dẫn lập dàn ý phân tích bài thơ Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt đầy đủ luận điểm mà các em cần ghi nhớ

Phân tích bài thơ Sông núi nước Nam

Phân tích bài thơ Sông núi nước Nam

Phân tích bài thơ Sông núi nước Nam, hướng dẫn lập dàn ý và tuyển chọn những bài văn mẫu hay phân tích nội dung, nghệ thuật của bài thơ Sông núi nước Nam (Lí Thường Kiệt)