Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H2O

Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H₂O? Dựa vào kiến thức đã học về phương trình ion rút gọn hãy trả lời câu hỏi trên.

Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H₂O?

A. KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O.

B. Cu(OH)₂ + H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O.

C. KHCO₃ + KOH → K2CO₃ + H₂O.

D. Cu(OH)₂ + 2HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2H₂O.

Đáp án: A.  KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O.

Phản ứng hóa học có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H₂O là KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O

Giải thích

Phương trình ion rút gọn của các phản ứng trên là:

A. \(H^+ + OH^- → H_2O\)

B. \(Cu(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O\)

C. \(HCO_3^- + OH^- → (CO_3)^{2-} + 2H_2O\)

D. \(Cu(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O\)

Câu hỏi liên quan

1. Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO3 2- -> CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây.

(1) CaCl₂ + Na₂CO₃

(2) Ca(OH)₂ + CO₂

(3) Ca(HCO₃)₂ + NaOH

(4) Ca(NO₃)₂ + (NH₄)₂CO₃

A. 1 và 2

B. 2 và 3

C. 1 và 4

D. 2 và 4

Đáp án: C. 1 và 4

Giải thích

Phương trình ion thu gọn của các cặp chất trên là

(2) \(CO_2 + OH^- \rightarrow {CO_3}^{2-} + H_2O\)

(3) \({Ca}^{2+} +{HCO_3}^- + {OH}^-\rightarrow CaCO_3 + H_2O\)

(1) và (4) \({Ca}^{2+} + {CO_3}^{2-} \rightarrow CaCO_3\)

2.  Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- H2S?

A. FeS + HCl → FeCl₂ + H₂S.

B. H₂SO₄ đặc + Mg → MgSO₄ + H₂S + H₂O.

C. K₂S + HCl → H₂S + KCl.

D. BaS + H₂SO₄ → BaSO₄ + H₂S.

Đáp án: C. K₂S + HCl → H₂S + KCl.

Phản ứng có phương trình ion rút gọn là \(2H^+ + S^{2-} \rightarrow H_2S\) là K₂S + HCl → H₂S + KCl.

Trên đây là phương pháp giải bài tập phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H2O và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM