Trắc nghiệm Hóa hữu cơ lớp 12

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ lớp 12 có đáp án theo từng bài bao gồm đầy đủ các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau về kiến thức trọng tâm của Hóa hữu cơ lớp 12 cho các em tham khảo.

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ? Chất thuộc loại amin bậc một là (CH3)3CNH2 do bậc của amin bằng số H trong NH3 bị thay thế bởi gốc hidrocacbon, (CH3)3CNH2 có 1 H bị thay thế.

Chọn mệnh đề đúng khi nói về cacbohiđrat

Chọn mệnh đề đúng khi nói về cacbohiđrat

Mệnh đề đúng khi nói về cacbohiđrat là Xenlulozơ và tinh bột đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ. Dựa trên kiến thức về cấu trúc, tính chất của cacbohiđrat để trả lời câu hỏi.