Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)

Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)
Năm sáng tác:1960
Tác giả:Nguyễn Tuân
Hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm được viết trong thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc. Đó là kết quả của chuyến đi thực tế của nhà văn đến Tây Bắc trong kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là chuyến đi thực tế năm 1958.