In most families, conflict is more likely to be about Clothing, music Đọc hiểu

Xuất bản: 06/07/2020 - Tác giả:

Đáp án các câu hỏi đọc hiểu In most families, conflict is more likely to be about Clothing, music... mà các em có thể tham khảo.

Cùng Đọc tài liệu thử sức các câu hỏi cho đoạn văn In most families, conflict is more likely to be about Clothing, music, and leisure time phần đọc hiểu em nhé:

Đề thi

Read the passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to answer the following questions

In most families, conflict is more likely to be about Clothing, music, and leisure time than about more serious matters such as religion and core values. Family conflict is rarely about such major issues as adolescents' drug use and delinquency. Nevertheless, it has been estimated that in about 5 million American families (roughly 20 percent), parents and adolescents engage in intense, prolonged, unhealthy conflict. In its most serious form, this highly stressful environment is associated with a number of negative outcomes, including juvenile delinquency, moving away from home, increased school dropout rates, unplanned pregnancy, membership in religious cults, and drug abuse (Steinberg & Morris, 2001).

Many of the changes that define adolescence can lead to conflict in parent- adolescent relationships. Adolescents gain an increased capacity for logical reasoning, which leads them to demand reasons for things they previously accepted without question, and the chance to argue the other side (Maccoby, 1984). Their growing critical-thinking skills make them less likely to conform to parents' wishes the way they did in childhood. Their increasing cognitive sophistication and sense of idealism may compel them to point out logical flaws and inconsistencies in parents' positions and actions. Adolescents no longer accept their parents as unquestioned authorities. They recognize that other opinions also have merit and they are learning how to form and state their own opinions. Adolescents also tend toward ego- centrism, and may, as a result, be ultra-sensitive to a parent's casual remark. The dramatic changes of puberty and adolescence may make it difficult for parents to rely on their children's preadolescent behavior to predict future behavior. For example, adolescent children who were compliant in the past may become less willing to cooperate without what they feel is a satisfactory explanation.

Question 1: What is the passage mainly about?

A.  The dramatic changes of puberty and adolescence.

B.  How to solve conflict in family.

C.  The conflict in parent-adolescent relationship.

D.  A satisfactory explanation for family conflict.

Question 2: According to the passage, what is probably TRUE about the conflict often arising in a family?

A. adolescents’ drug use and delinquency

B. clothing, leisure time and music

C. religion and core values

D. children‘s behavior

Question 3: The word “unplanned” the first paragraph is closest in meaning to       ?

A. unintended

B. designed

C. developed

D. shaped

Question 4: Adolescents become less likely to comfort to parents' wishes the way they did in the past because               .

A.  the environment is highly stressful

B.  their critical-thinking skills is growing

C.  it is related to drug abuse

D.  parent-adolescent relationships lead to conflicts

Question 5: According to the passage, the word “it” may refer to       .

A. remark

B. adolescent

C. ego-centrism

D. None of the above.

Đáp án In most families, conflict is more likely to be about Clothing, music ... Đọc hiểu

1. B

Theo đoạn văn, điều gì là ĐÚNG về mẫu thuẫn thường nảy sinh trong gia đình?

A. Việc sử dụng ma túy và phạm pháp của trẻ thành niên.

B. Ăn mặc, âm nhạc, và giải trí.

C. Tôn giáo và các giá trị cốt lõi.

D. Cách cư xử của trẻ em

2. A

Từ “uananned” gần nghĩa nhất với từ nào ________?

A. unintended /'ʌnin'tendid/ (adj): không có chủ định

B. designed /di’zaind/ (adj): theo thiết kế

C. developed /di'veləpt/ (adj): phát triển

D. shaped /∫eipt/ (adj): theo mẫu, theo khuôn

3. B

Thanh thiếu niên ngày nay đường như ít thuận theo mong muốn của các bậc phụ huynh hơn so với ngày trước vì ________.

A. môi trường ngày càng trở nên căng thẳng

B. kỹ năng tư duy phê phán của họ đang ngày càng phát triển

C. liên quan đến lạm dụng thuốc (ma túy)

D. mối quan hệ giữa cha mẹ với trẻ thành niên dẫn đến xung đột

4. D

Theo đoạn văn, từ “it” đề cập đến _______.

A. nhận xét.

B. trẻ thành niên

C. thuyết lấy mình làm trung tâm

D. không đáp án nào đúng

5. D

Tiêu đề phù hợp nhất cho bài đọc này là gì?

A. Tình nguyện ở trường đại học

B. Tình nguyện tạo triển vọng việc làm

C. Học sinh nên tham gia các hoạt động ngoại khóa để đưa nó vào CV

D. Những lợi ích của tham gia tình nguyện

Các đáp án A, B, C đều không phù hợp vì nó chỉ nhắc đến một phần thông tin trong bài, ý D bao quát toàn bài.

-/-

Trên đây chúng tôi đã biên soạn giải thích The Montessori method of educating children Đọc hiểu và tạm dịch nội dung của đề, mong rằng nội dung này sẽ hỗ trợ các bạn học tốt hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn từ vựng tiếng anh để học tốt và đạt được kết quả cao..

Xem thêm: The Montessori method of educating children Đọc hiểu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM