Mục lục bài học

Từ vựng tiếng Anh lớp 9

9

Hướng dẫn làm từ vựng tiếng anh lớp 9

Vision là gì? Ví dụ sử dụng từ vision trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ vision tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với vision trong tiếng Anh.

Virtual là gì? Ví dụ sử dụng từ virtual trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ virtual tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với virtual trong tiếng Anh.

Tailor là gì? Ví dụ sử dụng từ tailor trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ tailor tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với tailor trong tiếng Anh.

Sole là gì? Ví dụ sử dụng từ sole trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ sole tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với sole trong tiếng Anh

Sense là gì? Ví dụ sử dụng từ sense trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ sense tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với sense trong tiếng Anh.

Role là gì? Ví dụ sử dụng từ role trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ role tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với role trong tiếng Anh.

Responsive là gì? Ví dụ sử dụng từ responsive trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ responsive tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với responsive trong tiếng Anh.

Leave là gì? Ví dụ sử dụng từ leave trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ leave tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với leave trong tiếng Anh.

Financial là gì? Ví dụ sử dụng từ financial trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ financial tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với financial trong tiếng Anh.

Facilitate là gì? Ví dụ sử dụng từ facilitate trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ facilitate tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với facilitate trong tiếng Anh.
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu