Mục lục bài học

Từ vựng tiếng Anh lớp 9

9

Hướng dẫn làm từ vựng tiếng anh lớp 9

In most families, conflict is more likely to be about Clothing, music Đọc hiểu

Đáp án các câu hỏi đọc hiểu In most families, conflict is more likely to be about Clothing, music... mà các em có thể tham khảo.

The Montessori method of educating children Đọc hiểu

Chi tiết đáp án the Montessori method of educating children đọc hiểu được trích dẫn trong đề thi dành cho các em học sinh tham khảo

Vision là gì? Ví dụ sử dụng từ vision trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ vision tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với vision trong tiếng Anh.

Virtual là gì? Ví dụ sử dụng từ virtual trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ virtual tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với virtual trong tiếng Anh.

Tailor là gì? Ví dụ sử dụng từ tailor trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ tailor tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với tailor trong tiếng Anh.

Sole là gì? Ví dụ sử dụng từ sole trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ sole tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với sole trong tiếng Anh

Sense là gì? Ví dụ sử dụng từ sense trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ sense tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với sense trong tiếng Anh.

Role là gì? Ví dụ sử dụng từ role trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ role tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với role trong tiếng Anh.

Responsive là gì? Ví dụ sử dụng từ responsive trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ responsive tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với responsive trong tiếng Anh.

Leave là gì? Ví dụ sử dụng từ leave trong câu

Giải thích chi tiết nghĩa của từ leave tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với leave trong tiếng Anh.
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu