Câu hỏi thảo luận trang 52 sgk Sinh 9

Trả lời câu hỏi thảo luận sách giáo khoa Sinh học 9 trang 52 : Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen?

Đề bài:

Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

- Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

- Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

- Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?

Trả lời câu hỏi thảo luận Sinh 9 trang 52 sgk

1.  Phân tử ADN được tổng hợp dựa vào một mạch khuôn của phân tử ADN

2.  Nucleotit của ADN và ở môi trường nội bào liên kết với nhau thành cặp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U; T liên kết với A; G liên kết với X; X liên kết với G.

3.  Mạch ARN được tổng hợp với trình tự tương ứng với trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung, hay có trình tự nuclêôtit như mạch bổ sung với mạch khuôn, trong đó T được thay thế bằng U.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm: Câu hỏi bài 1 trang 53 SGK Sinh 9

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu