Giải bài tập 55 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 55 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

A(-1/3;0); B(1/3;0); C(0;1); D(0;-1)?

Đáp Án

Ta có: y = 3x -1

Với A(-1/3;0) thì y = 3.(-1/3) - 1 = -1 - 1 => y = -2 # 0 nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

Với B(1/3;0) thì y = 3.(1/3) - 1 = 1 - 1 = 0 nên điểm B thuộc đồ thị hàm số.

Với C (0 ;1) thì y = 3.0 - 1 = -1 ≠ 1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số.

Với D (0 ;-1) thì y = 3.0 – 1 = -1 nên điểm D thuộc đồ thị hàm số.

Vậy B(1/3;0); D(0;-1) thuộc đồ thị hàm số y = 3x – 1.

doctailieu.com
Back to top