Giải bài tập 44 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 44 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

a) f(2); f(-2); f(4); f(0)

b) Giá trị của x khi y = -1; y = 0; y = 2,5.

c) Các giá trị của x khi y dương, khi y âm.

Đáp Án

Giải bài tập 44 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Cho x = 2 được y = -1 => A(2;-1) thuộc đồ thị. Vẽ đồ thị:

a) Trên đồ thị ta thấy:

f(2) = -1

f(-2)= 1

f(4) = -2

f(0)= 0

b) Trên đồ thị ta thấy:

y = -1 => x = 2

y = 0 => x = 0

y = 2,5 => x = -5

c) Khi y dương: y > 0 ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành và bên trái trục tung nên x < 0.

Khi y âm: y < 0 ứng với phần đồ thị nằm trên trục hoành và bên phải trục tung, nên x > 0.

doctailieu.com
Back to top