Giải bài tập 42 trang 72 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 42 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 1/2

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 

Giải bài tập 42 trang 72 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

a) A có tọa độ là (2;1) thay vào công thức y = ax  ta được

=> 1 = a.2 => a = 1/2

b) Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 1/2  là điểm B.

c) Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C.

Giải bài tập 42 trang 72 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top