Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C4 trang 59 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 59 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Từ bảng dưới đây có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau:

Nhôm 0,12cm
Đồng 0,086cm
Sắt 0,060cm

Đáp án:

Các chất rắn khác nhau, nở (co lại) vì nhiệt khác nhau (nhôm nở nhiều nhất đến đồng sau đó là sắt).

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    18:28 PM
24/07/2018    18:28 PM
Back to top