Giải bài tập 8 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được tạm sắp xếp như sau:

Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ/ha;                 Có 20 thửa đạt năng suất 34 tạ/ha

Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ/ha;                 Có 15 thửa đạt năng suất 36 tạ/ha

Có 10 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha;                 Có 10 thửa đạt năng suất 40 tạ/ha

Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha;                   Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ/ha.

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy lập bảng “tần số”.

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

d) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

 Phương pháp

Áp dụng các khái niệm sau:

- Dấu hiệu: Nội dung điều tra

- Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

- Cách tính số trung bình cộng.

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu : Sản lượng vụ mùa của mỗi thửa ruộng

Bảng tần số

Năng suất tạ/ha 31 34 35 36 38 40 42 44  
Tần số 10 20 30 15 10 10 5 20 N=120

b) Biểu đồ đoạn thẳng

Giải bài tập 8 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

c)  Vậy mốt của dấu hiệu là 35 tạ/ha.

d) Số trung bình cộng của các giá trị 

Giải bài tập 8 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 8 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    21:00 PM
18/08/2018    21:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu