Giải bài tập 63 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 63 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Cho đa thức:

M(x) = 5x³ + 2x⁴ – x² + 3x² – x³ – x⁴ + 1 – 4x³

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính M(1) và M(-1).

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

Hướng dẫn giải

a) Thu gọn và sắp xếp:

M(x) = 2x⁴ – x⁴ + 5x³ – x³ – 4x³ + 3x² – x² + 1

= x⁴ + 2x² +1

b) M(1) = 1⁴ + 2.1² + 1 = 4

M(–1) = (–1)⁴ + 2(–1)² + 1 = 4

c) Ta có : M(x) = x⁴ + 2x² + 1

Vì x⁴ và 2x² luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

nên x⁴ và 2x² + 1 > 0 với mọi x

Tức là M(x) ≠ 0 với mọi x.

Vậy đa thức trên không có nghiệm.

(Ghi nhớ: x⁴, x², ... có số mũ chẵn nên lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x. Ví dụ: nếu cho x = -2, chúng ta sẽ có (-2)² = 4 > 0)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 63 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    13:00 PM
10/08/2018    13:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu