Giải bài tập 55 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 55 trang 48 SGK Toán 7 tập 2. Nghiệm của đa thức một biến, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

a) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(y) = y⁴ + 2.

Hướng dẫn giải

a) Ta có: P(x) = 3y + 6 có nghiệm khi

    3y + 6 = 0

    3y = -6

     y = -2

Vậy đa thức P(y) có nghiệm là y = -2.

b) Q(y) = y⁴ + 2

Ta có: y⁴ ≥ 0 với mọi y.

Nên y⁴ + 2 > 0 với mọi y, tức là Q(y) ≠ 0 với mọi y

Vậy Q(y) không có nghiệm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 55 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    23:00 PM
09/08/2018    23:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu