Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 4 trang 113 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 113 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon oxit CO để khử 0,2 mol Fe₃O₄ và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe₂O₃ ở nhiệt đô cao.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

b) Tính số lít khí ở đktc CO và H₂ cần dùng cho mỗi phản ứng.

c) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hóa học.

Lời giải đáp án

a) Phương trình hóa học của các phản ứng:

4CO + Fe₃O₄ → 3Fe + 4 CO₂ (1).

3H₂ + Fe₂O₃ → 2Fe + 3H₂O (2).

b)Theo phương trình phản ứng trên ta có:

Muốn khử 1 mol Fe₃O₄ cần 4 mol CO.

Muốn khử 0,2 mol Fe₃O₄ cần x mol CO.

x= 0,2.4 = 0,8 mol CO.

VCO = 0,8 .22,4 = 17,92 lít.

Muốn khử 1 mol Fe₂O₃ cần 3 mol H₂.

Muốn khử 0,2 mol Fe₂O₃ cần y mol H₂.

y = 0,2 .3 = 0,6 mol.

VH₂ = 0,6 .22,4 = 13,44l.

c) Ở phản ứng (1) khử 1 mol Fe₃O₄ được 3 mol Fe.

Vậy khử 0,2 mol Fe₃O4 được 0,6 mol Fe.

mFe = 0,6 .56 = 33,6g Fe.

Ở phản ứng (2) khử 1 mol Fe₂O₃ được 2 mol Fe.

Vậy khử 0,2 mol Fe₂O₃ được 0,4 mol Fe.

mFe = 0,4 .56 = 22,4g Fe.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 113 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu