Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 3 trang 113 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 113 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:

Fe₂O₃ + CO ---> CO₂ + Fe.

Fe₃O₄ + H₂ -----> H₂O + Fe.

CO₂ + 2Mg -----> 2MgO + C.

Các phản ứng hóa học này có phải là phản ứng oxi hóa - khử không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hóa – khử cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hóa? Vì sao?

Lời giải đáp án

Fe₂O₃ + 3CO → 3CO₂ + 2Fe.

Fe₃O₄ + 4H₂ → 4H₂O + 3Fe.

CO₂ + 2Mg → 2MgO + C.

Cả 3 phản ứng đều là phản ứng oxi hóa – khử.

Các chất khử là CO, H₂, Mg vì đều là chất chiếm oxi.

Các chất oxi hóa là Fe₂O₃, Fe₃O₄, CO₂ vì đều là chất nhường oxi.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 113 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu