Giải toán lớp 12: Đáp án bài 2 trang 99 SGK hình học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 99 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Cho khối lập phương ABCD . A′B′C′D′ cạnh bằng a . Gọi E và F lần lượt là trung điểm của B′C ′ và C′D ′ . Mặt phẳng ( AEF ) chia khối lập phương đó thành hai khối đa diện (H) và (H') trong đó (H) là khối đa diện chứa đỉnh A ′ . Tính thể tích của (H).

Hướng dẫn giải

Xác định thiết diện của hình lập phương khi cắt bởi mặt phẳng (AEF).

Phân chia và lắp ghép các khối đa diện

Tính thể tích của (H'): Hướng dẫn giải bài 2 trang 99 sgk hình học lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 99 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 2 trang 99 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top