Bài 2 trang 53 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 2 trang 53 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Nguyên tắc tổng hợp ARN, bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN.

Đề bài: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN.

 

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 53 sgk Sinh học lớp 9

-  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó bản chất của mối quan hệ giữa gen và ARN là trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.

   Cụ thể quá trình tổng hợp phân tử ARN dựa trên một mạch đem của gen với vai trò khuôn mẫu và sự liên kết giữa các nuclêôtit trên mạch khuôn với các nuclêôtit tự do của môi trường cũng diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Trong đó A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G. Mạch ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêôtit tương ứng với trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn nhưng theo nguyên tắc bổ sung, hay giống như trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch khuôn, chỉ khác T được thay thế bằng U. Qua đó cho thấy trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch ARN (bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -> ARN).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    02:40 AM
30/08/2018    02:40 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top