Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 2 trang 145 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 145 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch có hòa tan 20g KNO₃.Kết quả là:

a) 0,233M.

b) 23,3M.

c) 2,33M.

d) 233M.

Lời giải đáp án

Đáp số đúng là a).

nKNO₃ = 20/101 = 0,198 mol.

850ml có 0,198 mol KNO₃.

1000ml → có CM KNO₃.

CM = 1000.0,198/850 = 0,233 mol/l.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 2 trang 145 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu