Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 3 trang 146 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 146 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 ml MgCl₂ trong 1,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO₄ trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na₂CO₃ trong 1500ml dung dịch.

Lời giải đáp án

Tính nồng độ mol của các dung dịch:

a) CM = n/V = 1/0,75 = 1,33 mol/l.

b) CM = 0,5/1,5 = 0,33 mol/l.

c) nCuSO₄  = 400/160=2,5 mol → CM = 2,5/4 = 0,625 mol/l.

d) CM = 0,06/1,5 = 0,04 mol/l.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 146 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu