Giải bài tập 2 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Với giá trị nào của x thì ta có:

a) |x| + x = 0

b) x + |x| = 2x

 Phương pháp

Áp dụng tính chất:

|A| = A khi A ≥ 0

|A| = -A khi A < 0

Hướng dẫn giải

a) Với x ≥ 0 thì |x| = x

Khi đó |x| + x = 0 => x + x = 0 hay 2x = 0 => x = 0 (nhận) (1)

Với x < 0 |x| = -x

Khi đó |x| + x = 0 => -x + x = 0

Hay 0x = 0  luôn  có nghiệm đúng với ∀x ∈ R

Vì x < 0 nên ta chỉ chọn các giá trị âm của tập số thực R (2)

Từ (1) và (2) ta kết luận: Với ∀x ≤ 0 thì ta có: |x| + x = 0

b) Với x ≥ 0 thì |x| = x

Khi đó từ biểu thức x + |x| = 2x ta được x + x = 2x

Hay 2x = 2x => 0x = 0

Đẳng thức này luôn có nghiệm đúng với mọi ∀x ∈ R, x ≥ 0 (1)

Với x < 0 thì |x| = -x

Khi đó x + |x| = 2x => x - x = 2x hay 2x = 0 => x = 0 (loại) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

Với ∀x ∈ R, x ≥ 0 thì ta có biểu thức x + |x| = 2x

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 2 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    09:00 AM
18/08/2018    09:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu