Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 39 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 39 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có những loại phân bón hóa học: (NH₄)₂SO₄, Ca₃(PO₄)₂, Ca(H₂PO₄)₂, (NH₄)₂HPO₄, KNO₃.

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK?

Hướng dẫn giải

a) Đọc tên = tên cation + tên gốc anion

b) phân bón đơn: là phân bón chỉ chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng

  • Phân đạm: chỉ chứa nguyên tố N
  • phân lân: chỉ chứa nguyên tố P
  • phân kali: chỉ chứa nguyên tố K

- phân bón kép: là loại phân chứa từ 2 nguyên tố dinh dưỡng trở lên

c) Ta trộn phân phân bón đơn chứa nguyên tố N, P, K theo một tỉ lệ nhất định.

Đáp án bài 1 trang 39 sgk hóa lớp 9

a) KCl: kali clorua

NH4NO3: amoni nitrat

NH4Cl:  amoni clorua

(NH4)2SO4: amoni sunfat

Ca3(PO4)2:  canxi photphat

Ca(H2PO4)2: canxi đihidrophotphat

(NH4)2HPO4: điamoni đidrophotphat

KNO­3: kali nitrat

b)

-Nhóm phân bón dạng đơn

  • phân đạm: NH4NO,NH4Cl, (NH4)2SO4
  • phân lân: Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2
  • phân kali: KCl

- Nhóm phân bón dạng kép: (NH4)2HPO,KNO­3

c) Để có phân bón kép NPK ta trộn các phân bón NH4NO, (NH4)2HPOvà KCl theo một tỉ lệ nhất định

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 39 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    16:42 PM
10/08/2018    16:42 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu