Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023

Xuất bản: 08/06/2023 - Cập nhật: 16/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023 - 2024 tất cả các mã đề. Tổng hợp đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội các năm.

Đọc Tài Liệu xin gửi tới các em lời giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh thành phố Hà Nội năm học 2023 - 2024 được cập nhật nhanh nhất! Đáp án đề thi chính thức môn tiếng anh tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội - tất cả các mã đề.

Đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023

Bài thi môn Tiếng Anh năm nay vẫn theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút, có nhiều mã đề thi. Đề thi và đáp án sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi thời gian thi kết thúc.
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023 ảnh 1
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023 ảnh 2
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023 ảnh 3
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023 ảnh 4

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023 ảnh

Đáp án mã 011 ảnh gốc
Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2022

Nội dung đề thi và đáp án chính thức.

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022

Đề thi 011

đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 1
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 2
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 3
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 4

Đáp án tham khảo

Mã đề 001

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21C31A
2A12A22B32D
3B13B23B33C
4B14D24B34D
5D15C25C35D
6B16B26A36A
7C17B27D37A
8D18B28A38D
9C19B29C39C
10B20C30A40D

Mã đề 002

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21D31D
2C12D22A32C
3D13A23D33D
4B14A24C34C
5B15B25A35B
6B16C26C36A
7B17C27C37C
8B18B28A38C
9A19D29B39D
10A20B30A40B

Mã đề 003

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21B31B
2A12D22A32B
3D13B23D33B
4D14B24B34A
5A15C25C35A
6C16A26A36C
7D17A27B37A
8B18B28B38C
9C19B29C39D
10D20D30C40C

Mã đề 004

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21A31A
2B12D22A32B
3A13C23C33D
4A14D24B34C
5D15C25D35B
6A16B26C36C
7C17C27C37B
8C18D28C38B
9B19C29A39B
10A20B30D40B

Mã đề 005

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21A31A
2C12C22D32C
3B13A23C33B
4C14C24A34D
5A15D25B35D
6D16A26C36D
7D17C27C37B
8A18D28D38C
9A19C29B39B
10A20D30C40B

Mã đề 006

Mã đề 007

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21D31B
2D12A22D32A
3B13B23C33A
4A14C24A34C
5D15C25C35A
6C16A26D36C
7C17D27D37A
8C18B28D38D
9D19A29B39C
10A20D30B40D

Mã đề 008

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21D31C
2B12A22A32A
3A13A23A33
4A14C24D34
5A15C25D35
6A16B26C36
7D17D27D37
8A18C28C38
9B19B29A39
10C20C30D40

Mã đề 009

Mã đề 010

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11D21C31A
2D12C22C32D
3B13B23C33B
4C14C24D34C
5A15B25A35A
6A16A26A36D
7C17A27A37C
8D18B28A38C
9B19D29A39B
10D20A30D40D

Mã đề 011

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21B31D
2B12A22D32C
3A13A23A33D
4A14D24B34A
5A15B25B35C
6B16C26B36D
7C17B27B37B
8D18B28A38A
9C19B29A39C
10C20D30C40D

Mã đề 012

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21A31C
2B12B22A32A
3B13A23C33D
4C14C24D34D
5A15D25D35C
6C16A26B36D
7C17D27C37D
8D18A28A38B
9A19B29B39C
10C20B30A40B

Mã đề 013

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21D31D
2B12D22B32B
3C13C23A33D
4A14A24B34B
5not to take15C25A35B
6A16A26B36D
7C17B27D37D
8A18C28B38C
9A19C29A39C
10A20C30A40D

Mã đề 014

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21A31B
2C12A22C32B
3A13B23C33B
4A14B24B34D
5A15C25B35C
6A16B26A36D
7D17A27D37A
8D18C28A38B
9A19D29B39D
10A20C30C40D

Mã đề 015

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21B31D
2C12D22D32D
3C13B23B33B
4A14A24A34C
5B15A25B35B
6C16C26D36C
7B17A27A37B
8C18A28D38B
9D19D29D39C
10D20C30A40C

Mã đề 016

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11C21B31D
2D12C22C32B
3D13A23D33C
4B14C24D34D
5D15B25B35D
6D16C26A36D
7B17B27B37A
8A18A28B38C
9B19A29B39A
10D20D30C40A

Mã đề 017

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21A31C
2C12A22D32A
3C13A23B33D
4B14B24D34B
5D15B25B35C
6C16A26B36D
7A17C27C37D
8D18C28B38D
9A19A29D39A
10B20D30D40B

Mã đề 018

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21A31C
2B12D22A32C
3D13D23B33A
4D14A24C34C
5D15B25B35B
6B16C26C36C
7B17D27A37A
8D18A28A38C
9A19C29C39B
10B20C30D40B

Mã đề 019

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21B31D
2A12A22D32C
3B13C23B33C
4B14C24D34B
5B15B25A35C
6B16C26D36A
7B17B27D37D
8D18A28A38A
9A19B29A39C
10D20B30D40A

Mã đề 020

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21A31A
2B12B22C32D
3D13A23B33D
4B14A24D34C
5B15B25C35A
6B16A26C36D
7B17A27A37D
8D18C28B38C
9C19D29D39C
10B20B30B40A

Mã đề 021

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21C31D
2A12B22A32D
3A13B23B33D
4A14C24A34A
5C15B25A35B
6D16B26C36B
7A17A27D37B
8A18D28C38C
9C19A29D39C
10D20A30B40B

Mã đề 022

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11C21B31C
2D12D22D32A
3A13A23A33C
4D14B24B34C
5B15D25D35C
6D16A26B36B
7B17B27A37A
8D18D28D38A
9D19C29D39A
10B20A30A40C

Mã đề 023

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11C21D31D
2C12B22B32A
3B13A23A33B
4C14B24B34A
5A15A25C35B
6D16B26B36C
7D17A27A37A
8A18C28C38A
9B19C29C39B
10C20A30B40D

Mã đề 024

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11C21B31C
2C12A22C32B
3C13A23C33D
4C14B24B34D
5A15C25B35D
6A16B26A36D
7C17D27D37A
8A18C28A38D
9A19B29C39B
10C20A30D40B

  ĐỀ THI MỚI NHẤT:

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP Hà Nội năm 2021

  Mã đề 102

  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 1
  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 2
  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 3
  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 4

  Đáp án đề thi chính thức môn Anh vào 10 Hà Nội 2021

  Mã đề 102

  Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2021-2022 mã đề 102

  Đáp án mã đề 101

  CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
  1A11A21A
  2A12C22D
  3D13D23D
  4D14C24C
  5A15D25D
  6B16A26C
  7B17A27B
  8A18B28B
  9D19B29B
  10B20A30B

  Đáp án mã đề 108

  CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
  1A11D21D
  2C12C22D
  3A13D23D
  4D14A24A
  5D15A25C
  6A16B26A
  7C17B27B
  8A18B28C
  9D19D29B
  10C20A30B

  Đáp án mã 120

  CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
  1C11D21D
  2B12B22A
  3D13B23C
  4D14C24C
  5B15A25A
  6D16A26C
  7B17B27C
  8B18B28A
  9B19D29D
  10D20D30C

  Đáp án mã 124

  CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
  1D11C21B
  2B12D22B
  3B13C23D
  4B14A24D
  5B15A25D
  6B16D26A
  7A17B27C
  8D18D28C
  9A19D29C
  10A20B30A

  Đáp án mã 111

  CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
  1B11A21C
  2B12D22C
  3D13D23A
  4C14C24B
  5C15D25C
  6A16C26B
  7B17B27A
  8A18A28B
  9C19A29A
  10C20A30D

  Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra vào ngày 11/6/2021.

  Gợi ý đáp án mã đề 110

  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 1
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 2
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 3
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 4

  Gợi ý đáp án mã đề 119

  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 1
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh2
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 3
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 4

  Dưới đây là đề thi chính thức của các năm trước giúp các em thử sức tại nhà:

  Tổng hợp đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội các năm có đáp án

  Đề thi vào 10 môn tiếng anh Hà Nội năm 2020 - 2021

  Trích dẫn đề thi:

  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội mã đề 014 trang 1

  Xem chi tiết đề và đáp án trong bài: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội

  Đề thi tiếng anh vào 10 Hà Nội 2019

  1. Michael is not tall, so he cannot become a pilot

  Michael is not ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

  2. I last talked to him 5 months ago.

  I haven't ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

  3. "Let's help the homeless in the neighbourhood". Maria said

  Maria suggested  ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

  4. The students planted a lot of trees last school year

  A lot of trees ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

  5. He doesn't know how to prepare for a presentation. He doesn't feel confident. (If)

  ......... ......... .......... .......... ......... ......... .......... ..........

  Xem đầy đủ lời giải của đề thi trong tài liệu: đáp án đề thi Anh vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2019

  -/-

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh thành phố Hà Nội năm học 2023 - 2024 và các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM