Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2022

Xuất bản: 28/05/2021 - Cập nhật: 17/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm học 2022 - 2023 chi tiết cùng đáp tuyển tập thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Thanh Hoá các năm.

Cập nhật Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá năm học 2022 - 2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa 2022

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Thanh Hóa các năm trước bên dưới:

Đáp án

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11excited21A31play
2B12importance22B32all
3A13Luckily23B33than
4D14impolite24A34If
5A15drawbacks25C35contribution
6keep16B26D36A
7were walking17A27C37B
8has worked18D28B38D
9doing19B29A39C
10to have started20B30C40A

41. A new school will be built in this village soon.

42. She asked me how often I phoned my grandparents.

43. Because of the heavy rain, we delayed the match.

44. The machine is so complicated that I don't know how to use.

45. If I knew more about IT, I could help you.

46. You needn't submit the essay today.

47. It took the astronauts two hours to orbit the Earth.

48. Living in the city is not as safe as living in the country.

49. We should cut down on the amount of salt we use every day.

50. I have no recollection of posting the letter.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2022 trang 1
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2022 trang 2
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2022 trang 3
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2022 trang 4

Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm học 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra vào ngày 05/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 1
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 2
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 3
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 4

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm học 2021

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11interesting21B31D
2B12driver22D32B
3B13decide23B33D
4D14slowly24A34A
5A15unpredictable25C35D
6go16C26in36A
7whatched17A27many37B
8have lived18B28ways38B
9playing19A29because39A
10would buy20A30avoid40B

41. we could celebrate a party this week

42. tall enough to reach the shelf

43. said to be a wonderful tourist attraction

44. taking a shortcut through the park

45. in your class is more hard-working than her, are they

PHẦN D. Viết

II.

46. been talking about their future plan for 2 hours / talked about their future plan for 2 hours

47. should study harder to pass the exam

48. as Ann was, she managed to finish her work in time

49. turned down Mike's invitation to his party

50. me with such confusing information that I didn't know what to do.

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thanh Hoá cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Thanh Hoá qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá các năm trước

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hoá năm 2020

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm 2020

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm 2020

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hoá năm 2019

đề thi vao lớp 10 môn Tiếng Anh Thanh Hoá năm 2019

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vao lớp 10 môn Tiếng Anh Thanh Hoá năm 2019

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2018

PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. high           B. his                   C. miss          D. this

2. A. looks          B. cooks              C. miles         D. unlocks

3. A. helped        B. decided          C. stopped     D. developed

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. money        B. student           C. music           D. enjoy

5. A. nation         B. mention          C. federation    D. option

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

6. My father _____ (work) for the telephone company 20 years ago.

7. This test must ________ (do) carefully by all of the students.

8. When I came to see Mr. Robinson last night, he ______ (read) a newspaper.

9. John and Mary _______ (not contact) each other for a long time.

10. Hoa ______ (know) the answer, she would tell us immediately.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá 2018

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hoá năm 2017

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. studies                       B. burns               C. bears                    D. picks

2. A. miss                            B. little                 C. child                      D. listen

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

1. A. purpose                   B. remote                 C. control                 D. respond

2. A. lesson                     B. delay                     C. wonder               D. pencil

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4.0 điểm)

I. Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau.

1. My brother (listen)………………..to music every night.

2. Look! The dogs (run)…………….…..after Nghia over there.

3. Mr. Mathew wishes all students (be)………………..always strong to study better.

Xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2017 tỉnh Thanh Hoá

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM