Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021

Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm học 2021-2022 chi tiết cùng đáp tuyển tập thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Thanh Hoá các năm.

Cập nhật Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá năm học 2021-2022 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

[HOT]

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm học 2021

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11interesting21B31D
2B12driver22D32B
3B13decide23B33D
4D14slowly24A34A
5A15unpredictable25C35D
6go16C26in36A
7whatched17A27many37B
8have lived18B28ways38B
9playing19A29because39A
10would buy20A30avoid40B

41. we could celebrate a party this week

42. tall enough to reach the shelf

43. said to be a wonderful tourist attraction

44. taking a shortcut through the park

45. in your class is more hard-working than her, are they

PHẦN D. Viết

II.

46. been talking about their future plan for 2 hours / talked about their future plan for 2 hours

47. should study harder to pass the exam

48. as Ann was, she managed to finish her work in time

49. turned down Mike's invitation to his party

50. me with such confusing information that I didn't know what to do

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm học 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 05/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 1
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 2
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 3
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2021 trang 4

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thanh Hoá cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Thanh Hoá qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá các năm trước

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Thanh Hoá năm 2020

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm 2020

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hoá năm 2020

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hoá năm 2019

đề thi vao lớp 10 môn Tiếng Anh Thanh Hoá năm 2019

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vao lớp 10 môn Tiếng Anh Thanh Hoá năm 2019

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2018

PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. high           B. his                   C. miss          D. this

2. A. looks          B. cooks              C. miles         D. unlocks

3. A. helped        B. decided          C. stopped     D. developed

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. money        B. student           C. music           D. enjoy

5. A. nation         B. mention          C. federation    D. option

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

6. My father _____ (work) for the telephone company 20 years ago.

7. This test must ________ (do) carefully by all of the students.

8. When I came to see Mr. Robinson last night, he ______ (read) a newspaper.

9. John and Mary _______ (not contact) each other for a long time.

10. Hoa ______ (know) the answer, she would tell us immediately.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá 2018

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hoá năm 2017

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. studies                       B. burns               C. bears                    D. picks

2. A. miss                            B. little                 C. child                      D. listen

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

1. A. purpose                   B. remote                 C. control                 D. respond

2. A. lesson                     B. delay                     C. wonder               D. pencil

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4.0 điểm)

I. Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau.

1. My brother (listen)………………..to music every night.

2. Look! The dogs (run)…………….…..after Nghia over there.

3. Mr. Mathew wishes all students (be)………………..always strong to study better.

Xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2017 tỉnh Thanh Hoá

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Thanh Hoá năm 2021 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM