Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 đề số 1

Bộ đề thi môn Toán lớp 5 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 mã số 1 do Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các học sinh nắm được các dạng bài tập, các câu hỏi trong đề thi cuối học kì

   Đề thi học kỳ 1 lớp 5 môn Toán năm 2019 số 1 có đáp án chi tiết các câu hỏi nằm trong các dạng bài tập đã ra trong chương trình học kì 1 Toán lớp 5 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi số 1 gồm 7 câu hỏi như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề số 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đạt trước câu trả lời đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

260m = …… cm.

A. 2600

B. 26 000

C. 260 000

Câu 2. Điền dấu \(> , = , <\) vào chỗ chấm:

a) \(260 m  … \dfrac{1}{4} km\)

b) 2km m  … 2005 m

c) 430 m  … 4hm 3 m

d) \(\dfrac{2}{5} m  … 420 m\)

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

80000kg = ….. tấn

A) 8000

B) 800

C) 80

D) 8

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng bán ngày thứ nhất được 4 tạ 5kg gạo. Ngày thứ hai bán bằng \(\dfrac{3}{5}\) ngày thứ nhất.

Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 540kg

 B. 620kg

C. 648kg

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tính: 4km 7m + 124m – 2km 95m = ?

2km 36m  ☐

2km 540m  ☐

2km 450m  ☐

b) Tính: 13kg 25g – 7kg 30g + 495g = ?

6kg 49g  ☐

6kg 490g  ☐

6kg 940g  ☐

Câu 6. Xe tải thứ nhất trở được 3 tấn 260kg rau xanh. Xe tải thứ hai chở được ít hơn xe tải thứ nhất 120kg nhưng lại nhiều hơn xe tải thứ ba 540kg.

Hỏi trung bình mỗi xe chở được mấy tấn rau xanh?

Câu 7. Ba đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 8km 460m. Đội một sửa được \(\dfrac{2}{9}\) đoạn đường. Đội hai sửa được số mét bằng \(\dfrac{5}{4}\) số mét đội một sửa được. Số mét còn lại đội ba sửa. Hỏi mỗi đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Đáp án

Câu 1. B. 26 000

Câu 2.

a) \(260m > \dfrac{1}{4}km\)

b) 2km 5m = 2005m

c) 430m  > 4hm 3m

d) \(\dfrac{2}{5}m  < 420m\)

Câu 3. C

Câu 4. C. 648kg

Câu 5.

a) Đ; S; S

b) S; Đ; S

Câu 6. 3 tấn 260kg = 3260kg.

Xe tải thứ nhất chở được:

3260 – 120 = 3140 (kg)

Xe tải thứ hai chở được:

3140 – 540 = 2600 (kg)

Cả ba xe chở được:

 3260 + 3140 + 2600 = 9000 (kg) = 9 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở được:

 9 : 3 = 3 (tấn)

Đáp số: 3 tấn.

Câu 7. Đổi 8km 460m = 8460m.

Đội một sửa được:

\(8460 \times \dfrac{2}{9} = 1880 (m)\)

Đội hai sửa được:

\(1880 \times \dfrac{5}{4} = 2350\) (m)

Đội một và đội hai sửa được:

1880 + 2350 = 4230 (m)

Đội ba sửa được:

8460 – 4230 = 4230 (m)

Đáp số: Đội 1: 1880m

Đội 2: 2350m

Đội 3: 4320m.

- Hết -

Trên đây là đề thi học kỳ 1 toán lớp 5 đề số 1 kèm đáp án chi tiết các câu hỏi do Đọc tài liệu biên soạn và thực hiện. 

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối kì sắp tới!

doctailieu.com
Back to top