Đáp án bài 6 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10

Các em làm quen với độ cứng và hệ số đàn hồi của vật rắn

Đề bài

Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?

A. Chất liệu của vật rắn.
B. Tiết diện của vật rắn.
C. Độ dài ban đầu của vật rắn.
D. Cả ba yếu tố trên.

Đáp án

Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn: 
trong đó:
  E là suất đàn hổi đặc trưng cho tính đàn hồi của vật rắn.
  S là tiết diện ngang của vật rắn (phụ thuộc vào kích thước của vật rắn) 
  là độ dài ban đầu của vật rắn.
Chọn D
Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc vào: chất liệu của vật rắn, tiết diện của vật rắn và độ dài ban đầu của vật rắn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu