Hướng dẫn giải bài 9 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định độ biến thiên tỉ đối của thanh rắn khi chịu tác động một lực nhất định

Đề bài

Một thanh thép tròn đường kính 20 mm có suất đàn hồi  E = 2.Hướng dẫn giải bài 9 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 1,57.Hướng dẫn giải bài 9 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10N để thanh này biến dạng đàn hồi. Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 9 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài 9 trang 192 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top