Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 6 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 6 trang 58 SGK vật lý lớp 11 trong tiết học bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 6: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 10.10, hai pin có cùng suất điện động ℰ =1,5V và điện trở trong 1Ω.

Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là 3V - 0,75W.Cho rằng điện trở của các đèn không thay đổi theo nhiều độ.

bài 6 trang 58 sách giáo khoa vật lý 11

a) Các đèn có sáng bình thường không ? Vì sao?

b) Tính hiệu suất của bộ nguồn.

c) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin.

d) Nếu tháo bớt một đèn thì đèn còn lại sáng mạnh hay yếu hơn so với trước đó. Vì sao?

Trả lời

a) Điện trở của mỗi bóng đền là: 

Rd = U²/P = 3²/0,75 = 12 (Ω)

Điện trở tương đương của mạch ngoài là:

RN = Rd.Rd /(Rd + Rd) = 12.12 / (12 + 12) = 6 (Ω)

Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

Cường độ dòng điện trong mạch chính

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là:

Ud = U= I . RN = 0,375.6 = 2,25 V 

Hiệu điện thế định mức của đèn là Udm = 3V Do Ud < Udm

=> Các đèn sẽ sáng dưới mức bình thường. 

b) Hiệu suất của bộ nguồn: 

Hiệu suất của bộ nguồn

c) Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là: 

U₁ = U₂ = ξ – Ir = 1,5 - 0,375.1 = 1,125V. 

d) Nếu tháo bớt một bóng đền thì điện trở mạch ngoài là RN’ = 12 Ω. 

Dòng điện chạy qua mạch khi đó là: 

Dòng điện chạy qua mạch

=> Công suất tiêu thụ của đèn: Pd = I'².Rd = 0,214² .12 = 0,55 W .

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    09:30 AM
25/08/2018    09:30 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu