Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10

Tìm điểm đối xứng với điểm đã cho qua một đường thẳng đã cho khi biết tọa độ điểm đó và phương trình đường thẳng

Đề bài

Cho đường thẳng Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10: x - y + 2 và hai điểm O (0;0), A (2:0)

a) tìm điểm đối xứng của O qua Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10

b) Tìm điểm M trên Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10 sao cho độ dài đường gấp khúc ngắn nhất

Đáp án

a) Gọi H là hình chiếu của O trên Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10, H là giao điểm của đường thẳng qua O và vuông góc với Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10

Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10

Tọa độ điêm H là nghiệm của hệ phương trình
Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10
Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10
Đáp án bài 4 trang 93 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top