Mục lục bài học

Cách giải bài 3 trang 87 sgk đại số lớp 10

Các em làm quen với khái niệm các cặp bất phương trình tương đương

Đề bài: Giải thích vì sao các cặp bất phương trình sau tương đương

Nhân hai vế bất phương trình thứ nhất với ta được phương trình thứ hai. Vậy hai bất phương trình tương đương.
Đáp án:

a) Tương đương. Vì nhân hai vế bất phương trình thứ nhất với  và đổi chiều bất phương trình thì được bất phươn trình hai

b) Chuyển vế các hạng tử vế phải sang vế trái ở bất phương trình thứ nhất thì được bất phương trình thứ hai tương đương.

c) Tương đương. Vì cộng hai vế bất phương trình thứ nhất với  ta được bất phương trình thứ ba

d) Điều kiện xác định bất phương trình thứ nhất: 


Nhân hai vế bất phương trình thứ nhất với  ta được phương trình thứ hai. Vậy hai bất phương trình tương đương.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu