Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Hướng dẫn làm bài 2 trang 24 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục tư duy về mệnh đề đảo của mệnh đề từ đó xét đến tính đúng sai của nó và đưa ra những ví dụ minh họa cụ thể

Đề bài

Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề A⇒B? Nếu A⇒B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không? Cho ví dụ minh họa.

Đáp án:

Mệnh đề đảo của mệnh đề A⇒B là mệnh đề B⇒A.

Nếu mệnh đề A⇒B là mệnh đề đúng thì mệnh đề đảo của nó chưa chắc đúng.

Ví dụ 1: A⇒B= “Nếu một số nguyên chia hết cho 3 thì nó có tổng các chữ số chia hết cho 3”. Mệnh đề này đúng.

Mệnh đề đảo: B⇒A= “Nếu một số nguyên có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3”. Mệnh đề này cũng đúng.

Ví dụ 2: A⇒B= “Nếu một tứ giác là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau”. Mệnh đề này đúng.

Mệnh đề đảo: B⇒A=“Nếu một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác ấy là một hình thoi”. Mệnh đề này sai.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu