Mục lục bài học

Đáp án bài 16 trang 26 sgk đại số lớp 10

Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau khi thực hiện các phép toán giữa các tập hợp

Đề bài: cho các số thực a, b, c, d và a < b < c < d. Ta có:

Đáp án bài 16 trang 26 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Khoảng giao với khoảng không thể là nửa khoảng

Do đó (B) sai, (D) sai, (C) sai

Mệnh đề (A) đúng

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu