Đáp án bài 12 trang 95 sgk hình học lớp 10

Tìm và đưa ra các mệnh đề sai trong các mệnh đề đã cho

Đề bài

Cho đường tròn (C) Đáp án bài 12 trang 95 sgk hình học lớp 10

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. (C) có tâm I (1;2)

B. (C) có bán kính R = 5

C. (C) đi qua điểm M (2;2)

D. (C) không đi qua A (1;1)

Đáp án

Ta có đường tròn (C) Đáp án bài 12 trang 95 sgk hình học lớp 10

Có tâm I (-1;-2) bán kính R = 5

 + Thay M (2;2) vào phương trình ta có: 4 + 4 + 4 + 8 -20 = 0 nên Đáp án bài 12 trang 95 sgk hình học lớp 10(C)

 + Thay A (1;1) vào phương trình ta có: 1 + 1 + 1 + 4 - 20 Đáp án bài 12 trang 95 sgk hình học lớp 10 0 nên A không thuộc (C)

 + Mệnh đề sai (C) có tâm I (1;2)

Vậy chọn A

doctailieu.com
Tải về
Back to top