Đáp án bài 1 trang 179 sgk Vật Lý lớp 10

Hãy phát biểu và viết hệ thức của nguyên lý NĐLH, xác định đơn vị và quy ước dấu của các đại lượng có trong hệ thức

Đề bài

Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH, nêu tên đơn vị, quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.

Đáp án

Nguyên lí thứ nhất của NĐLH là sự vận dụng định luật bản loàn và chuyển hoá năng lượng vào các hiện tượng nhiệt. Sau đây là một trong nhiều cách phát biểu nguyên lí này.
  Độ biên thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.
                                                                              ΔU = A + Q      

Với quy ước về dấu thích hợp, biểu thức trên có thể dùng để diễn đạt các quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng khác như vật truyền nhiệt, vật thực hiện công, vật thu nhiệt và thực hiện công...
Có những cách quy ước về dấu của nhiệt lượng và công khác nhau. Sau đây là quy ước dùng trong sách này 

Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
A > 0: Hệ nhận công;
A < 0: Hệ thực hiện công.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu