Đáp án 24 mã đề thi Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2024

Xuất bản: 27/06/2024 - Cập nhật: 28/06/2024 - Tác giả:

Đáp án 24 mã đề thi Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2024 dành cho các em học sinh 12 so sánh đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

Sáng 29/6/2024, các sĩ tử bước tiếp vào môn thi Giáo dục công dân. Đây là cũng là môn thi trắc nghiệm cuối cùng của tổ hợp Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Mỗi đề thi môn GDCD  tốt nghiệp THPT năm 2024 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu làm bài từ 9h35. Môn GDCD  bao gồm 24 mã đề từ 301 - 324, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

Đáp án full 24 mã đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT 2024 được tổng hợp dưới đây:

Đáp án GDCD 2024 mã 301

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91B101B111D
82D92A102A112C
83B93C103B113D
84C94A104A114A
85B95A105B115D
86B96D106D116A
87C97D107C117A
88A98B108C118D
89A99B109D119C
90D100D110C120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 301 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 302

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91A101D111B
82C92A102D112D
83A93C103B113D
84A94A104A114C
85A95D105C115B
86B96D106B116D
87B97D107D117B
88B98C108C118B
89A99B109D119C
90C100C110D120B

>>>Chi tiết: Đáp án đề 302 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 303

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91A101D111D
82D92C102B112C
83D93C103B113D
84A94C104C114A
85A95B105B115D
86C96D106C116D
87A97C107D117C
88C98B108D118A
89A99A109B119A
90B100D110B120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 303 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 304

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91C101C111B
82D92C102B112C
83A93B103C113B
84A94D104C114C
85A95B105B115C
86D96B106D116B
87B97D107B117C
88D98C108C118B
89D99D109D119D
90D100C110C120D

>>>Chi tiết: Đáp án đề 304 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 305

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101A111C
82B92C102C112A
83A93C103A113D
84A94B104D114A
85D95D105D115B
86B96D106B116C
87C97C107C117B
88B98D108D118C
89C99A109B119B
90A100D110A120A

>>>Chi tiết: Đáp án đề 305 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 306

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91C101C111D
82D92C102D112B
83D93A103B113A
84B94C104C114C
85B95C105A115A
86C96D106B116B
87A97D107B117D
88C98C108A118D
89A99A109B119A
90C100C110A120B

>>>Chi tiết: Đáp án đề 306 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 307

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91B101B111D
82A92C102C112C
83D93D103A113C
84D94B104A114B
85B95C105C115C
86D96C106D116D
87D97B107A117A
88B98C108B118C
89D99B109D119A
90D100A110B120A

>>>Chi tiết: Đáp án đề 307 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 308

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91C101A111D
82A92C102A112A
83C93B103C113B
84A94A104B114D
85A95C105C115D
86B96A106D116D
87C97B107B117A
88B98A108D118D
89B99D109D119D
90B100A110A120B

>>>Chi tiết: Đáp án đề 308 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 309

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91A101D111D
82A92C102C112A
83B93C103D113C
84D94C104A114C
85B95D105A115A
86B96C106D116D
87A97D107C117C
88B98A108A118C
89A99C109C119A
90D100A110D120A

>>>Chi tiết: Đáp án đề 309 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 310

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91C101C111B
82B92D102B112B
83D93C103C113B
84A94D104C114C
85A95B105C115A
86B96D106B116A
87A97A107B117C
88A98A108A118C
89B99A109B119A
90B100C110C120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 310 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 311

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91A101B111B
82C92D102A112C
83D93B103D113B
84B94C104D114B
85A95D105C115C
86A96C106B116C
87A97C107A117D
88D98D108B118C
89C99B109B119B
90D100A110C120D

>>>Chi tiết: Đáp án đề 311 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 312

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101B111D
82D92C102D112D
83C93C103A113A
84A94A104C114C
85C95D105D115A
86C96C106A116A
87A97A107A117C
88B98D108B118D
89C99D109C119D
90C100A110B120A

>>>Chi tiết: Đáp án đề 312 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 313

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91D101A111A
82B92D102D112B
83D93D103A113A
84C94A104D114B
85D95B105B115D
86C96B106A116B
87D97A107A117D
88C98D108D118A
89C99B109B119A
90A100D110A120D

>>>Chi tiết: Đáp án đề 313 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 314

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101B111D
82B92A102C112C
83C93A103D113C
84C94D104D114A
85B95C105B115D
86A96B106B116A
87D97A107B117D
88C98C108C118D
89A99A109D119D
90B100D110C120B

>>>Chi tiết: Đáp án đề 314 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 315

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91C101B111D
82D92C102A112B
83B93C103B113C
84B94D104A114D
85C95B105C115B
86C96C106A116D
87D97C107D117B
88A98A108A118B
89B99C109D119D
90A100C110D120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 315 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 316

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91B101C111B
82A92C102D112D
83C93B103A113D
84B94A104C114B
85C95A105D115B
86A96B106A116A
87C97C107D117D
88A98C108D118B
89B99A109B119D
90A100D110D120D

>>>Chi tiết: Đáp án đề 316 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 317

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91D101A111B
82A92C102D112D
83D93B103D113D
84B94B104B114A
85D95A105D115A
86A96B106A116A
87C97D107D117D
88B98A108B118B
89C99B109B119D
90A100A110A120B

>>>Chi tiết: Đáp án đề 317 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 318

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81A91D101C111B
82C92B102D112D
83B93C103D113D
84A94C104B114D
85B95B105B115C
86A96C106D116D
87D97B107D117B
88D98C108D118D
89A99C109C119C
90C100B110B120B

>>>Chi tiết: Đáp án đề 318 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 319

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91C101B111A
82B92D102D112B
83A93A103C113A
84C94C104B114C
85B95A105A115C
86B96C106D116B
87B97D107C117A
88D98A108B118D
89B99D109D119B
90C100D110D120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 319 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 320

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91C101A111C
82B92A102B112D
83B93B103A113A
84C94C104C114B
85B95D105D115B
86D96D106A116A
87B97B107A117D
88C98A108C118A
89B99A109C119C
90B100B110D120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 320 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 321

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91A101B111A
82D92D102B112C
83C93C103B113A
84A94B104C114A
85C95B105A115B
86C96B106A116C
87B97C107C117B
88A98B108A118D
89D99B109B119C
90A100C110C120A

>>>Chi tiết: Đáp án đề 321 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 322

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91D101C111C
82D92C102B112C
83B93D103D113B
84B94B104A114A
85A95B105A115C
86D96C106A116C
87A97A107C117D
88A98C108A118D
89A99B109C119B
90B100B110D120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 322 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 323

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91B101D111A
82B92D102C112B
83D93D103B113A
84A94C104B114A
85A95C105C115C
86A96D106C116B
87C97D107B117C
88B98C108A118A
89B99D109B119B
90C100D110A120C

>>>Chi tiết: Đáp án đề 323 GDCD 2024

Đáp án GDCD 2024 mã 324

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81D91A101D111A
82C92C102A112A
83C93D103C113A
84D94A104A114C
85D95C105B115C
86A96B106B116A
87C97D107A117B
88C98D108B118B
89B99B109A119C
90C100D110A120B

>>>Chi tiết: Đáp án đề 324 GDCD 2024

Mong rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT 2024 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra đánh giá tốt nhất về bài làm của mình. Chúc các em có 1 kết quả như ý.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM