Đáp án full 24 mã đề thi môn Sử tốt nghiệp THPT 2024

Xuất bản: 27/06/2024 - Cập nhật: 02/07/2024 - Tác giả:

Đáp án full 24 mã đề thi môn Sử tốt nghiệp THPT 2024 dành cho các em học sinh 12 dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm và thử đánh giá kết quả có thể đạt được.

Sáng ngày 28/6/2024, các sĩ tử tiếp tục bài thi tổ hợp KHXH. Đây là tổ hợp gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Mỗi đề thi môn sử tốt nghiệp THPT năm 2024 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Thời gian phát đề từ 7h30, thời gian làm bài bắt đầu từ 07h35. Môn Sử bao gồm 24 mã đề từ 301 - 324, thí sinh có thể xem đáp án tham khảo để dự đoán mức điểm.

Đáp án full 24 mã đề thi môn sử tốt nghiệp THPT 2024 chi tiết được tổng hợp dưới đây:

Đáp án sử 2024 mã 301

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11C21C31A
2D12A22A32A
3B13D23A33C
4C14B24A34B
5B15C25C35A
6B16A26D36C
7D17B27D37A
8B18A28C38A
9C19B29D39B
10D20B30D40D

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 301 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 302

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21A31D
2A12A22D32C
3C13B23D33B
4B14D24A34B
5C15D25B35D
6B16C26C36B
7C17A27D37D
8A18A28C38C
9C19B29B39D
10B20A30B40D

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 302 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 303

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21D31C
2C12D22A32B
3B13D23B33D
4A14C24A34D
5A15A25A35C
6B16C26D36C
7D17B27D37C
8B18B28D38D
9C19C29A39C
10B20D30C40

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 303 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 304

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21B31C
2D12C22D32B
3B13B23C33D
4A14C24D34C
5C15D25C35B
6D16B26B36B
7C17B27B37C
8D18A28D38A
9A19D29C39C
10D20C30C40D

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 304 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 305

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31B
2C12D22C32D
3B13A23A33B
4C14D24A34C
5B15C25B35A
6B16A26D36C
7B17A27D37A
8A18A28B38D
9B19C29C39A
10D20D30C40D

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 305 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 306

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21D31C
2C12A22C32C
3C13D23D33C
4B14B24D34A
5C15D25B35D
6B16C26B36B
7D17A27C37A
8B18B28A38A
9C19A29D39D
10C20A30A40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 306 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 307

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21B31B
2D12B22B32B
3A13A23D33C
4D14C24C34A
5C15D25D35B
6A16B26C36A
7B17A27A37C
8D18D28C38A
9A19D29C39B
10D20D30C40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 307 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 308

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11A21C31B
2D12B22B32A
3B13A23B33A
4A14B24D34B
5D15D25C35B
6A16A26D36C
7B17A27A37B
8D18C28D38C
9A19D29A39A
10C20D30B40A

>>> Chi tiết đề và   Đáp án mã đề 308 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 309

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11B21C31D
2C12A22A32A
3D13C23A33A
4B14C24C34C
5D15C25C35C
6D16A26D36C
7A17A27A37C
8B18D28D38D
9C19C29A39A
10D20C30D40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 309 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 310

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11B21A31B
2A12C22B32A
3D13A23B33C
4B14D24A34A
5B15D25A35B
6C16C26C36C
7B17C27A37B
8D18A28C38C
9B19C29C39A
10C20B30B40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 310 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 311

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21B31B
2B12D22D32B
3C13D23A33D
4B14B24C34A
5C15D25A35B
6C16C26C36C
7B17C27A37B
8D18A28C38C
9B19C29C39A
10C20B30B40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 311 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 312

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31A
2A12A22A32A
3A13A23C33C
4C14A24D34C
5A15B25D35D
6A16C26D36A
7C17B27C37D
8C18C28D38A
9B19D29D39C
10B20C30D40D

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 312 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 313

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21B31A
2B12D22D32D
3A13D23A33B
4D14A24B34A
5C15C25D35D
6C16B26B36D
7B17B27D37A
8A18D28D38A
9C19A29A39A
10B20D30B40B

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 313 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 314

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21D31A
2A12D22C32A
3D13B23B33B
4D14D24C34D
5B15D25B35A
6B16C26A36C
7A17D27C37D
8B18C28B38D
9C19A29B39C
10D20B30C40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 314 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 315

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21B31A
2C12A22C32D
3B13C23B33B
4C14A24C34D
5D15A25D35C
6D16C26D36D
7C17D27D37C
8C18A28B38B
9C19A29B39B
10D20D30C40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 315 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 316

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21B31B
2B12B22D32D
3A13D23A33D
4D14D24C34D
5B15D25A35A
6B16C26C36B
7B17B27D37C
8C18A28C38A
9A19B29A39C
10A20D30B40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 316 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 317

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D21A31B
2A12C22D32D
3D13B23D33D
4B14B24B34B
5D15A25D35B
6A16B26A36A
7C17D27D37D
8B18A28B38B
9C19B29B39D
10A20A30A40D

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 317 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 318

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21C31B
2C12B22D32D
3B13C23C33D
4C14C24B34C
5A15A25C35C
6B16D26D36B
7B17D27B37D
8A18C28D38D
9A19D29B39D
10B20D30D40B

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 318 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 319

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A21A31D
2B12D22B32C
3B13B23B33B
4B14D24A34D
5C15C25B35D
6C16C26C36A
7A17B27A37C
8D18B28D38D
9D19A29C39C
10C20D30D40C

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 319 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 320

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21B31C
2C12A22D32C
3D13B23D33B
4C14C24C34B
5B15D25C35B
6C16B26A36A
7A17C27C37A
8A18B28B38B
9B19B29B39C
10A20D30A40A

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 320 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 321

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21D31C
2C12B22B32A
3C13C23B33A
4C14A24A34A
5D15A25C35D
6C16B26B36A
7A17C27B37C
8A18D28A38A
9A19C29B39B
10B20B30C40C

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 321 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 322

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21B31C
2B12C22B32B
3A13C23D33D
4D14B24C34B
5C15C25C35D
6B16D26D36A
7B17B27A37D
8A18C28A38C
9A19D29A39A
10A20B30C40C

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 322 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 323

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21A31B
2A12C22B32A
3D13B23A33B
4A14B24D34C
5A15A25C35C
6A16D26B36C
7B17C27D37D
8A18A28A38B
9B19C29C39C
10B20C30D40B

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 323 Sử 2024

Đáp án sử 2024 mã 324

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21D31A
2C12A22D32B
3A13A23A33B
4D14B24B34B
5B15C25B35A
6C16C26B36A
7C17C27A37A
8D18A28A38B
9C19D29D39C
10C20C30D40C

>>> Chi tiết đề và  Đáp án mã đề 324 Sử 2024

Hi vọng rằng với Đáp án full 24 mã đề thi môn sử tốt nghiệp THPT 2024 các em sẽ có thể dễ dàng đối chiếu các mã đề với nhau và đưa ra kết quả chính xác cho bài làm của mình vừa hoàn thành. Chúc các em có 1 kì thi thành công.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM