Bài 5 trang 47 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 47 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số: Câu hỏi bài 5 trang 47 sgk giải tích lớp 12
 

A. Song song với đường thẳng x = 1

B. Song song với trục hoành.

C. Có hệ số góc vuông.

D. Có hệ số góc bằng -1

Hướng dẫn giải

+) Xác định tọa độ điểm cực tiểu (Xo;Yo) của hàm số Y = F(x)

+) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm (Xo;Yo) theo công thức:  Y = Y'(Xo)(X- Xo) +Yo

Đáp án bài 5 trang 47 sgk giải tích lớp 12

- Chọn đáp án B

- Ta có: y' = x² - 4x + 3

y' = 0 ⇔ x = 1 ; x = 3

y"= 2x - 4

Ta có: y"(3) = 2 > 0

=> hàm số đạt cực tiểu tại x = 3 (Quy tắc 2).

Mặt khác, phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hệ số góc là y'(3) = 0. Do đó tiếp tuyến song song với trục hoành.

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 47 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án để xem ở dưới đây
Tải về
13/06/2018    16:46 PM
13/06/2018    16:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu