Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Địa lí 11 về so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

Bài 1 trang 23 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 23 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 23 SGK Địa lí 11 với nội dung các nước châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiê

Bài 2 trang 23 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 23 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 23 SGK Địa lí 11 với nội dung nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Bài 3 trang 23 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 23 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 23 SGK Địa lí 11 với nội dung hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế.

Câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Địa lí 11 về nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004 và những quốc gia nào ở Mĩ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

Bài 1 trang 27 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 27 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 27 SGK Địa lí 11 với nội dung vì sao các nước Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao

Bài 2 trang 27 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 27 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 27 SGK Địa lí 11 với nội dung lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh trong giai đoạn 1985 - 2004.

Bài 3 trang 27 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 27 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 27 SGK Địa lí 11 với nội dung những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định