Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu

Câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Địa lí 11 về so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới.

Bài 1 trang 16 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 16 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 16 SGK Địa lí 11 với nội dung chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 11 với nội dung giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải tư duy toàn cầu, hành động địa phương

Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 11 với nội dung lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo mẫu cho sẵn.