Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 29: Thấu kính mỏng

11

Hướng dẫn làm bài 29: thấu kính mỏng

Bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11

Giải bài 12 trang 190 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 10 trang 190 SGK Vật lí 11

Giải bài 10 trang 190 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 9 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 189 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 11 trang 190 SGK Vật lí 11

Giải bài 11 trang 190 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 8 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 189 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 189 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 6 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 189 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 5 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 189 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 4 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 189 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng

Bài 3 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 189 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 29 thấu kính mỏng
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu