Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 32: Kính lúp

11

Hướng dẫn làm bài 32: kính lúp

Trả lời câu hỏi C1, C2 bài 32 SGK Vật lý 11

Hướng dẫn trả lời câu C1 trang 205 và câu C2 trang 207 trong bài 32 kính lúp sách giáo khoa vật lí lớp 11

Bài 6 trang 208 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 6 trang 208 sách giáo khoa vật lí lớp 11 về khoảng cách cần đặt vật trước kính lúp

Bài 5 trang 208 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 5 trang 208 sách giáo khoa vật lí lớp 11 về mắt ngắm chừng ở vô cực

Bài 4 trang 208 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 208 sách giáo khoa vật lí lớp 11 về yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác

Bài 3 trang 208 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 3 trang 208 sách giáo khoa vật lí lớp 11 về mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực

Bài 2 trang 208 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 208 sách giáo khoa vật lí lớp 11 về cấu tạo của kính lúp

Bài 1 trang 208 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 208 sách giáo khoa vật lí lớp 11 về số bội giác
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu