Soạn sử 9 bài 27

Phần soạn sử 9 bài 27 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng cùng câu hỏi trắc nghiệm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 119 đến 127 sách giáo khoa lịch sử lớp 9

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Mục lục nội dung

Kiến thức sử 9 bài 27

Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ

- Hoàn cảnh lịch sử: Kế hoạch quân sự Na-va ra đời (7/5/1953) khi Pháp sa lầy trong cuộc Chiến tranh xâm lược Đông Dương với hi vọng trong 18 tháng “kết thúc Chiến tranh trong danh dự.

- Nội dung kế hoạch: gồm hai bước:

+ Bước 1 (từ thu - đồng 1953 đến xuân 1954): giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “bình định” miền Trung và miền Nam.

+ Bước 2 (từ thu đông 1954): chuyển lực lượng ra miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc Chiến tranh.

- Hành động của Pháp - Mỹ: tăng viện trợ cho Chiến tranh Đông Dương, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn (trong tổng số 84 tiểu đoàn trên toàn Đông Dương), ra sức tăng cường ngụy quân,..

Tham khảoHãy cho biết âm mưu của Pháp – Mĩ trong việc thực hiện Kế hoạch Na-va.

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954

- Tháng 9/1953, Hội nghị Bộ Chính trị họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954 với nội dung:

+ Tiến công những địa bàn quan trọng nhưng sơ hở của địch, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc chúng phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ.

+ Phương châm chiến lược: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, “Đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”. 

- Ta mở một loạt các chiến dịch trong Đông - Xuân 1953 1954:

+ Chiến dịch Tây Bắc (12/1953): giải phóng toàn tỉnh Lai Châu, Na-va phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động lên tăng cường cho Điện Biên Phủ.

+ Chiến dịch Trung Lào (12/1953): giải phóng toàn tỉnh Thà Kiệt, uy hiếp Xê-nô, buộc Na-va phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô.

+ Chiến dịch Thượng Lào (1954): giải phóng toàn tỉnh Phong Xa lì, mở rộng vùng giải phóng Lào. Na-va tăng cường lực lượng cho Luông Pha-bang.

+ Chiến dịch Plây Cu: (2/1954): giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, Pháp phải tăng viện bảo vệ Plây Cu.

- Kết quả: cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã làm phá sải bước đầu kế hoạch Na-va, buộc địch phân tán lực lượng và giam chân ở vùng rừng núi.

Xem thêm: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 đã bước đầu làm phá sản Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ như thế nào?

2. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

- Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với lực lượng cao nhất là 16.200 quân, được bố trí thành 49 cứ điểm chia làm 3 phân khu: phân khu Trung tâm, phân khu Bắc và phân khu Nam. Chúng coi Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả xâm phạm”.

- Đầu tháng 12/1954, ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Diễn biến: (từ 13/3/1954 đến 7/5/1954) chia làm 3 đợt.

+ Đợt 1: ta tiến công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phần khu Bắc.

+ Đợt 2: ta tiến công tiêu diệt các căn cứ phía đông phân khu Trung tâm.

+ Đợt 3: đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân khu Trung tâm và phân khu phía Nam. 17 giờ ngày 7/5/1954, Tướng Đờ Caxtơ-ri cùng toàn bộ Ban Tham mưu địch đầu hàng.

- Kết quả: tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, phá huỷ và thu nhiều phương tiện Chiến tranh.

- Ý nghĩa: đập tan hoàn toàn Kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương.

Ôn tập đầy đủ kiến thức tại câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 9

Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt Chiến tranh ở Đông Dương (1954).

- Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương chính thức khai mạc ngày 8/5/1954. Hiệp định được ký ngày 21/7/1954.

- Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ .

+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Hai bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương.

+ Hai bên tham chiến thực hiện các cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng: quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở hai miền Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, sẽ tổ chức vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế.

- Ý nghĩa lịch sử

+ Chấm dứt cuộc Chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Đông Dương.

+ Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương được ghi nhận.

+ Pháp buộc phải rút hết quân về nước, Mỹ thất bại 
trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hoá Chiến tranh.

+ Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi ôn tậpNêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

1. Ý nghĩa lịch sử

- Đối với Việt Nam: chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo tiền đề tiến tới thống nhất Tổ quốc.

- Đối với thế giới: giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc từ sau năm 1945, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng ; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước trên thế giới.

2. Nguyên nhân thắng lợi

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng chiến đấu. Hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân và mặt trận thống nhất được củng cố và mở rộng, lực lượng vũ trang ba thứ quân lớn mạnh, có hậu phương vững chắc.

- Sư đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, có sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Thuật ngữ và Khái Niệm

- Chiến lược: phương châm và kế hoạch có tính chất toàn cục, xác định mục tiêu chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng trong suốt một thời kỳ của cuộc đấu tranh chính trị - xã hội.

- Hiệp định: văn bản ngoại giao kí kết giữa hai hoặc nhiều nước xác định một số vấn đề về mối quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hoá,..

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sử 9 bài 27

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Kế hoạch quân sự Na-ua được ra đời ngày:

A. 5/7/1953
B. 7/5/1953
C. 5/7/1954
D. 7/5/1954

2. Kế hoạch Na-ua được Pháp - Mỹ thực hiện nhằm:

A, thực hiện kế hoạch “Đánh nhanh, thắng nhanh”.
B, thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”.
C. xoay chuyển cục diện Chiến tranh có lợi cho Pháp.
D. tiêu diệt lực lượng cách mạng của nhân dân ta.

3. Kế hoạch quân sự Na-ua được chia thành:

A, hai bước
B. ba bước
C. bốn bước
D. năm bước

4. Đến cuối 1953, ngoài đồng bằng Bắc Bộ, Pháp buộc phải tập trung quân ở:

A, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây Cu.
B. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Kon Tum, Play Cu.
C, Lai Châu, Hoà Bình, Tây Nguyên, Luông Pha-bang.
D. Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Bắc Cạn, Xê-nô.

5. Lực lượng địch ở Điện Biên Phủ lúc cao điểm có:

A. 12.600 quân
B. 16.200 quân
C. 21.600 quân
D. 26.100 quân

6. Tưởng Pháp chỉ huy ở Điện Biên Phủ là:

A. Na-va
B. Đác-giăng-li-ơ
C. Đờ Ca-xtơ-ri
D, Đà Lát đờ Tat-xi-nhi

➜  Xem đầy đủ hơn bộ câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 27

Trên đây là toàn bộ các kiến thức quan trọng nhất mà bạn cần phải nắm vững. Ở phần tiếp theo, ĐọcTàiLiệu giới thiệu đến các bạn phần hướng dẫn soạn sử 9 bài 27 bao gồm loạt hướng dẫn giải bài tập tại các trang 119, 121, 125,126 và 127 trong SGK.

Giải bài tập SGK

Bài 3 trang 127 SGK Lịch sử 9

Bài 3 trang 127 SGK Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 127 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự..chống thực dân Pháp...

Bài 2 trang 127 SGK Lịch sử 9

Bài 2 trang 127 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 127 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 đưa các em tham khảo một số tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Bài 1 trang 127 SGK Lịch sử 9

Bài 1 trang 127 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 127 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra lý do khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương

Câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 9

Giải câu hỏi thảo luận trang 125 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra những việc mà Pháp - Mỹ đã làm để xây dựng Điện Biên Phủ thành lập tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương

Câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 9

Câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 9

Giải câu hỏi thảo luận trang 121 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ đã bị cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 làm phá sản...