Câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 19/02/2019 - Cập nhật: 25/06/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 127 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Lịch sử 9

1. Ý nghĩa lịch sử:

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt ách thống trị gần một thế kỉ của thực dân Pháp. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

2. Nguyên nhân thắng lợi:

- Nguyên nhân khách quan:

  • Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.
  • Có sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

- Nguyên nhân chủ quan:

  • Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
  • Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng.
  • Lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.

----------

» Tham khảo thêm đáp án Bài 1 trang 127 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải sgk Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM