Lịch sử 12 bài 2

Hướng dẫn soạn sử 12 bài 2 giúp các em trả lời các câu thảo luận và câu hỏi bài tập trang 14 đến trang 18 sách giáo khoa Lịch sử lớp 12.

Liên xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991)

   Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô đã nhanh chóng khôi phục đất nước, thực hiện nhiều kế hoạc 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nước Đông Âu được giải phóng đã tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

   Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế - xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này. Nhà nước Liên bang Nga kế thừa địa vị và quyền lợi hợp pháp của Liên Xô.

Liên xô

1945 đến 1950
    
- Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946 - 1950)
        
- Phục hồi sản xuất công nghiệp
        
- Nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh
        
- Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử

1950 đến những năm 70

- Đẩu mạnh sản xuất công nghiệp nặng

- Sản lượng nông phẩm liên tục tăng trong những năm 60,70

- Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Năm 1961, phóng tàu vũ trụ Phương Đông

Nửa sau những năm 70 đến 1991

- Những năm 70, lâm và tình trạng trì trệ

- Năm 1985, tiến hành cải tổ, bị thất bại

- Năm 1991, khủng hoảng, sụp đổ

Tử năm 1991 đến năm 2000

Thành lập Liên bang Nga

Đông Âu

1944 đến năm 1945: Giành được chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân

1947 đến năm 1949: Hoàn thành những cải cách lớn, bước vào thời kì xây dựng XNXH

1950 đến năm 1975: Thực hiện kế hoạch 5 năm xây dựng XNXH

Nửa sau những năm 70 đến đầu thập niên 80 thế kỉ XX: Trì trệ, khủng hoảng, lần lượt từ bỏ con đương XHCN.

Nguyên nhân sụp đôt XHCN ở Liên Xô và Đông Âu

  • Chủ quan, duy ý chí, quan liêu, bao cấp, thiếu dân chủ, thiếu công bằng
  • Không bắt kịp sự phát triển khoa học - kĩ thuật tiên tiến
  • Cải tổ lại phạm sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng càng thêm trầm trọng
  • Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước


➜ Xem đầy đủ và chi tiết hơn các kiến thức sử 12 bài 2 trọng tâm