Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài 7 trang 40 sgk GDCD 9

Bài 7 trang 40 sgk GDCD 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 40 sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9

Bài 6 trang 39 sgk GDCD 9

Bài 6 trang 39 sgk GDCD 9

Đáp án bài 6 trang 39 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 Học tập, làm việc vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân vì hạnh phúc của nhân dân...

Bài 5 trang 39 sgk GDCD 9

Bài 5 trang 39 sgk GDCD 9

Đáp án bài 5 trang 39 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 hiểu gì về câu nói: “Cống hiến thì nhìn về phía trước, hưởng thụ thì nhìn về phía sau?

Bài 4 trang 39 sgk GDCD 9

Bài 4 trang 39 sgk GDCD 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 4 trang 39 sách giáo khoa Giáo dục Công dân 9 : Trong thanh niên học sinh có quan niệm Được đến đâu thì hay đến đó, ...

Bài 3 trang 39 sgk GDCD 9

Bài 3 trang 39 sgk GDCD 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 39 sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9

Bài 2 trang 39 sgk GDCD 9

Bài 2 trang 39 sgk GDCD 9

Đáp án bài 2 trang 39 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 tấm gương về thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây..

Bài 1 trang 39 sgk GDCD 9

Bài 1 trang 39 sgk GDCD 9

Đáp án bài 1 trang 39 sách giáo khao giáo dục công dân 9 Đảng và nhân dân ta tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá...